1 ، پنج مقاله پادشاهان و سلسله های شانگ شیا زمانی در سراسر تکشاخ زندگی می کردند.
2 ، اولین دودمان شیا بود رشته ای از پنج ستاره است.
3 ، رصدخانه نجوم jP در عقرب 4000 سال پیش جستجو.
4 ، ده خورشید را در گراند کانیون و ملت دندان های سیاه.
5 ، امپراتور های باستانی شهر پایتخت با قبر پسرش.
6 ، افزارهای برنز کشف شده در V.
7 ، خورشیدی و خسوف ماه در پوسته لاک پشت ها ثبت شده است.
8 ، دودمان شانگ در ӥC و آرامگاه یی یین.
9 ، تقویم ستاره در استخوان گاو ، یک و نیم سال 547 روز است.
سبل از میوی