TenDi2.bmp  
 

抗日戰爭十四年  蘇丞相茶詩

 茶道  茗藝   品茶品詩   茶解癌   SARS  氡致肺癌2018
 
 太一生水  道德經  太極拳十五式  蘇氏根源   將進酒   詩詞吟唱
   
 漢語特有下卷舌